Lærer å mobbe av foreldrene

Snakker du negativt om naboen, om andres barn eller kjefter i trafikken? Da vil oppførselen din smitte over på barna dine.

Høyskolelektor Ingrid Grimsmo Jørgensen stiller spørsmål ved om foreldre vet hva de skal gjøre for å forebygge at barnet deres blir en mobber.

– Snakker du mye negativt om andre, havner ofte i trøbbel eller krangler om småting, vil barna dine lære at det er greit å samhandle med andre på denne måten, sier Jørgensen som jobber ved avdeling for pedagogikk og sosialfag ved Høgskolen i Lillehammer.

Hun vil ha voksne til å være mer bevisst på at deres egen atferd fungerer forbilledlig for barna – også når de voksne selv mobber, baksnakker, råkjører eller skjeller ut noen.

Grimsmo Jørgensen mener det er på tide at samfunnets kamp mot mobbing også må utspille seg hjemme.

Ingen mobbe-nedgang

Elevundersøkelsen i 2012 viser at det er like mange elever som blir mobbet nå som for fem år siden.

– Forskningen og kampen mot mobbing har i stor grad foregått i skoler, SFO og barnehager. Men for foreldrene, som utgjør den andre viktige arenaen for sosialisering, har holdningen vært at de får skaffe seg denne kompetansen selv, sier Jørgensen til VG.

Hun er overbevist om at mange foreldre trenger mer kunnskap om forebygging av mobbing.

– Sosial kompetanse hos barn er med på å forebygge problematisk atferd generelt, deriblant også mobbeatferd. Vi vet at slik kompetanse kan bidra til vennskap, inkludering og mindre konflikter mellom barn, sier hun og minner om at foreldrekompetanse slik sett er viktig.

Hun kaller mødre og fedre for de primære sosialiserings-agentene for barn og unge. Pedagogen finner grunn til å understreke at det er foreldrene som fortsatt har det største ansvaret for å oppdra sine barn. Det ansvaret innebærer også å bidra til utvikling av sosiale ferdigheter, som barn lærer seg tidlig og utvikler gjennom hele oppveksten.

– Ved å lære barna sosiale ferdigheter tidlig, så er foreldrene med på å forebygge mobbing, sier Jørgensen.

Store rollemodeller

Hun mener mange foreldre ikke har nok kunnskap om betydningen av godt samspill og god konflikthåndtering med barna sine.

– Jeg tenker at barn lærer samspill ut fra hvilke rollemodeller mor og far er. Dette kan dreie seg om foreldrenes holdninger til andre mennesker og hvordan vi som foreldre omtaler og løser konflikter med hverandre. Bevissthet om hva man sier rundt middagsbordet – er nok viktig. Foreldre er store rollemodeller for barna sine.

– Er mobbeforskningen og forebygging av mobbing i for stor grad lagt til skoler og barnehager?

– Svaret mitt på det er ja. Det har ikke vært noen satsing på foreldre i forhold til dette. Jeg tror det er mulig å gjøre noe med dette. Det er mulig å tilføre foreldre kompetanse om dette. I første rekke kreves det en større bevissthet på at foreldre er rollemodeller også i forhold til empati, samhandling, samspill og omtale av andre mennesker.

- Vet jeg svikter

Av Frank Ertesvåg og Hallgeir Vågenes (foto)

– Når jeg som bilfører raser høylytt mot sjåføren foran meg i trafikken og åtteåringen sitter i baksetet, da vet jeg at jeg svikter som rollemodell.

– Jeg vet at han hører noe han ikke skulle ha hørt, medgir pappa Christopher Beckham (37).

Bergenseren som nå leder Foreldreutvalget for Grunnskolen (FUG), minner om at det ikke er nok å snakke om ansvaret foreldre har som rollemodeller for sine barn.

Det gamle jungelordet om at barnet skal gjøre som pappa sier – og ikke som pappa gjør – er tull, mener Beckham.

– Dersom vi foreldre snakker nedlatende om andre, legitimerer vi at barna gjør det samme. Foreldre er kanskje ikke så bevisst dette i hverdagen. Vi glemmer at barna våre sitter i samme rom og observerer oss, sier Beckham.

Han er åpen om at han selv som pappa ikke alltid er like obs på sin forbilde-rolle og at dette er mye lettere å snakke om enn å etterleve i praksis.

Beckham har ikke tro på obligatoriske kurs for foreldre i sosial kompetanse og forebygging av mobbing. Men han mener temaet oftere må behandles på foreldremøter og der foreldre snakker sammen.

Er barnet ditt en mobber?

– Det skal stor modenhet og refleksjon til å innrømme og gripe inn mot at egne barn plager andre.

Ingrid Grimsmo Jørgensen understreker at det slett ikke alltid er foreldrenes skyld når barn mobber.

– Voksne kan gjøre mye riktig, men likevel oppdage at barnet deres blir en mobber. Det kan være tungt å bære, og de fleste blir både lei seg og overrasket hvis de oppdager at barnet deres plager andre, erfarer Jørgensen.

Hun mener situasjonen for mobberens foreldre kan sammenlignes med ofrenes foreldre.

– Situasjonen deres er nesten den samme. Derfor trenger alle foreldre kompetanse om hva de skal gjøre for forebygge mobbing – og om å håndtere er barn som er i ferd med å utvikle mobbeatferd, sier Jørgensen.

Råd til foreldre

Prøv å unngå trusler som bare vil få barnet til å tie. Målet ditt skal være å samarbeide med barnet uten å bygge opp motstand. Få barnet til å føle seg ansvarlig. Fokuser på mobbingen – ikke på barnet, vær løsningsorientert og ikke problemorientert. Ikke mobb barnet ditt!

Du skal handle

Kontakt straks skolen og finn ut hvordan barnet oppfører seg der. Vent ikke til neste konferansetime eller foreldremøte.

Be skolen om å følge opp, be om samarbeid mellom deg og skolen, og hold hverandre løpende orientert om utviklingen.

Hold hodet kaldt – unngå å overreagere.

Få barnet til å fortelle, og finn ut hva barnet oppfatter av det som skjer.

Beskriv hvordan du ser situasjonen, og hva du mener om den.

Forklar klart og tydelig at det er i orden å forsvare seg selv, men at det ikke er lov å mobbe.

Forklar hvilke følelser den som blir mobbet har.

På lengre sikt

Prøv å få mobberen til å se episoden fra det mobbede barnets side.

Få barnet til å gjøre det godt igjen på en eller annen måte.

Prøv å oppmuntre barnet til en fritidsinteresse hvor barnet kan få det bedre med seg selv.

La barnet være sammen med et større og roligere barn.

Ros god oppførsel overfor andre barn.

Gi mye tid og oppmerksomhet.

Vær bestemt, men rettferdig. Avstraffelse gjør problemet verre, så du bør heller overveie å inndra noen av barnets privilegier.

Hjelp barnet ditt med å finne andre måter å løse problemer på.

Se på deg selv

Har du kanskje selv, uten å ville det, oppmuntret til mobbing?

Kanskje ved å ikke ta mobbing alvorlig eller ikke å tro på barnet, si «slutt med å sladre» eller «sorsvar deg selv», legge skylden på det barnet som blir mobbet, gjøre forskjell på barna dine, delta med erting og kallenavn for gøy, være sarkastisk, være urettferdig, henge ut barnet i andres påhør, gi barnet skylden for alt mulig.

Kilde: Foreldreutvalget for grunnskolen (FUG)

Når er det mobbing?

«En person er mobbet eller plaget når han eller hun, gjentatte ganger og over en viss tid, blir utsatt for negative handlinger fra en eller flere andre personer». (Definisjonen på mobbing, ifølge professor Dan Olweus.)

«Med mobbing mener vi gjentatt negativ eller «ondsinnet» atferd fra en eller flere rettet mot en elev som har vanskelig for å forsvare seg. Gjentatt erting på en ubehagelig og sårende måte er også mobbing.» (Norsk skoles offisielle definisjon på mobbing – og grunnlaget for mobbetallene i Elevundersøkelsen).

Kilde: Utdanningsdirektoratet.

Forrige sak: Galleri: Lag kaffekunst

Neste sak: Seks profiler arrestert etter Savile-saken