NEI til skulpturpark

Oslo bystyre har bestemt at 255 dekar av Ekebergskogen overlates til en privat eiendomsutviklers stiftelse. Nå ber 22 professorer regjeringen om å stoppe prosjektet.

Regjeringen ved statsminister Jens Stoltenberg:

Dersom fellesskapets natur- og kulturhistoriske verdier skal overlates til private initiativer må det være godt demokratisk forankret. Det er ikke tilfelle i Ekebergsaken. Da denne saken er av nasjonal interesse, ber vi om at regjeringen griper inn.

I denne saken ser vi en ødeleggelse av fellesskapets verdier:

Ødeleggelse av natur- og friluftsområde med unikt biologisk mangfold. Området er ikke tilstrekkelig kartlagt og dette er et brudd på naturmangfoldloven.

Ødeleggelse av kulturmiljø som er 10 400 år gammelt, med bl.a. steinalderboplasser, helleristninger og skålgroper. Dette er brudd på kulturminneloven.

Ødeleggelse av den historiske åsen og neglisjering av at Ekebergåsen er foreslått til UNESCOs verdensarvliste.

100-årsjubileum

En stort anlagt skulpturpark som har «hyllest til kvinnen» eller «det feminine» som tema er uttrykk for en førdemokratisk kultur og uforenlig med at vi i Norge i 2013 skal feire 100-årsjubileum for kvinners stemmerett.

Diskutabel restaurering av krigsminne. Trappemonumentet på den største tyske æreskirkegården i Norge er planlagt gjenreist enda større enn det okkupasjonsmakten bygget.

Vi reagerer også på en tvilsom saksbehandling:

I ti år, fram til skulpturparken var vedtatt, satt Christian Ringnes i Rådet for byarkitektur og ga råd til politikerne i utbyggingssaker. I denne perioden oppretter han en stiftelse for å bygge skulpturpark i Ekebergskogen hvor han eier restaurant. Gjennom sitt selskap, Eiendomsspar AS, bygger han også, sammen med Sundt AS, boliger inntil Ekebergåsen. Skulpturparksaken er aldri protokollført i rådet.

Oslo kommunes utgifter til saksbehandling i Kulturetaten er betalt av Ringnes-stiftelsen. PR-materiell som hevder at prosjektet er «en raus gave til Oslo» er stemplet Kulturetaten, Oslo kommune, og distribuert ett år før politisk behandling. Alt brosjyremateriell er også betalt av Ringnes-stiftelsen.

Ukjent for bystyret

Notater, som viser at kommunale etater var svært kritiske til ideen om en kvinneskulpturpark, ble hemmeligstemplet og var ukjent for Oslos folkevalgte da saken ble behandlet i bystyret.

Arkeologiske funn gjort i 2009, som forlenger Oslos historie med 2000 år, ble holdt unna offentligheten og først gjort kjent etter at planområdet var utvidet med 50 dekar for å sikre at Ringnes-parken ikke skulle måtte vike for kulturminnene. Hverken opplysning om funnene, eller utvidelsen av parken, ble forelagt våre folkevalgte.

Ringnes ba om at avtalen mellom stiftelsen og Oslo kommune ble unntatt fra anskaffelsesregelverket, og ønsket ble imøtekommet av kommunen.

Avtalen som er inngått for 50 år sikrer stiftelsens interesser, men kan bli svært dyr for Oslo kommune.

Vanskelig å se forskjell

Miljøbyråd Kallmyr (Frp) stoppet i 2010 politianmeldelse av den Ringnes-eide Ekebergrestauranten for ulovlig felling av 35 trær på kommunal grunn. Sundt AS, som har utbyggingsinteresser i Ekebergåsen og Ringnes som styreleder, var i 2009 og 2011 FrPs største sponsor. Transparency International oppfordret til anmeldelse, byrådet nekter.

Byrådet sørget for at Ringnes-stiftelsen fikk det kommunale saksbehandlingsapparatet til sin disposisjon både i saksforberedelsene og i ankesaken. Det er vanskelig å se forskjell på forvaltning og privat aktør.

Denne saken er et graverende eksempel på underminering av demokratiske og faglige prosesser.

Vi krever at alt pågående arbeid i Ekebergskogen opphører med umiddelbar virkning og at behandlingen av dette unike natur- og kulturområdet blir gjenstand for ny vurdering.

Av Fons Elders, professor i filosofi, Utrecht Universiteit, Nederland, Nina Witoszek, forskningsleder Senter for miljø og utvikling, UiO, Ina Blom, professor i kunsthistorie, UiO, Erling Sandmo, professor i historie, UiO, Dag O. Hessen, professor i biologi, UiO, Øystein Sørensen, professor i historie, UiO, Espen Ytreberg, professor i medier og kommunikasjon, UiO, Tone Selboe, professor i litteratur, UiO, Helge Jordheim, prosjektleder KULTRANS, UiO, Thomas Hylland Eriksen, professor i sosialantropologi, UiO, Sigmund Hågvar, professor i natur- og miljøvern, UMB, Klaus Høiland, professor i biovitenskap, UiO, Dagne Groven Myhren, professor i litteratur, UiO, Arne Johan Vetlesen, professor i filosofi, UiO, Vigdis Ystad, professor i litteratur, UiO, Lotte Hedeager, professor i arkeologi, UiO, Unni Wikan, professor i sosialantropologi, UiO, Reidar Bertelsen, professor i arkeologi, UiT, Ericka Engelstad, professor i arkeologi, UiT, Atle Midttun, professor i økonomisk organisering, BI, Anne Wichstrøm, professor i kunsthistorie, UiO, Lawrence Buell, Arne Næss gjesteprofessor 2012, Harvard University, USA.

Forrige sak: Mosveen: I Amerikas vold

Neste sak: 10 hete reisetips i kulden